Επικοινωνία
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:
Χρήστος Μασσαλάς
Τηλ:
2651097275
Emal:
cmasalas@uoi.gr