Χρηματοδότηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000 - 2006
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Π.Τ.Α )
 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 74.500 € από το:
ΜΕΤΡΟ 1.3 «Ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας»
Δράση 1.3.1 «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006
Με συγχρηματοδότηση της Δημόσιας Δαπάνης κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.